Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na štát podľa zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa skončila dňa 30.júna 2016.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania bezodplatného prevodu cenných papierov na základe Vami uzatvorenej zmluvy so spol. MH Manažment, a.s., prípadne Vami zaslaného Plnomocenstva, prosím kontaktujte spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. na emailovej adrese info@dlhopisocp.sk alebo telefonicky na linkách 02/50229511, 02/50229512, 02/50229513, 02/50229514, 02/50229515, 02/50229517.

V prípade otázok týkajúcich sa služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., alebo fakturácie poplatkov za vedenie účtu majiteľa, odporúčame Vám navštíviť webstránku www.cdcp.sk , sekciu „Služby pre majiteľov CP“ alebo „Časté otázky“.

Žrebovanie výhercov súťaže „Pomôž a vyhraj“ sa uskutočnilo dňa 20. júla 2016. Mená vyžrebovaných výhercov môžete nájsť na webstránke spol. Dlhopis, o.c.p., a.s., link: http://www.dlhopisocp.sk/sutaz.html